Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MASHA INTERNATIONAL
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 69431949


Artikel 1. DEFINITIES
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van
zaken en/of van opdrachten en diensten door Masha
International. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden
op www.degeneughten.nl, worden bij iedere offerte /
opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek
nogmaals gratis toegezonden;
2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder
begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij,
worden door Masha International niet geaccepteerd, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen en door Masha
International is bevestigd;
3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit
kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een
derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan
Masha International ter kennis heeft gebracht en Masha
International alsdan onder deze voorwaarde de opdracht
schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur zolang de voorraad, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat
kan door Masha International desondanks worden
herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5
werkdagen na ontvangst van die order;
2. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten
vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, soorten
flessen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben
het karakter van een benaderende aanduiding en binden
Masha International niet. Is aan de wederpartij een monster,
model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het
vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de
zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk
wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
3. Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten op de
website, in reclame-uitingen, aanbiedingen enzovoort,
binden Masha International niet;
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Masha
International niet tot het leveren van een gedeelte van de
prijsopgave tegen het overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs;
5. Alle door Masha International gedane aanbiedingen ter
zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn
vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad
(c.q. capaciteit) strekt". Doet Masha International een naar
gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na
aanvaarding door de wederpartij een beroep op bedoeld
voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst
geacht niet te zijn tot stand gekomen.

Artikel 3. UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot
stand te zijn gekomen doordat Masha International
uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of
elektronisch gedane verzoek tot het leveren van een product
dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de
uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is
te verstaan de
inkoop voor de betreffende order c.q. opstarten van de
productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te
zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken
aan de hand waarvan een levering als bedoeld in artikel 1.1
kan worden verricht of wanneer een goed via een internetsite
door de wederpartij is voldaan. De inhoud van de
overeenkomst wordt alsdan bepaald door de
opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Masha International verstrekte
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Masha International aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Masha
International worden verstrekt;
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft Masha International het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4. Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij
rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid,
etiketverschillen, flessoorten en overige ondergeschikte
wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de
uitvoering door Masha International in details en afmetingen
van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en
kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar
verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van
technische, esthetische en/of praktische aard zijn.

Artikel 4. LEVERTIJD, LEVERING
1. De genoemde / overeengekomen levering geldt niet als
fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven,
ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is
aanvaard. Bij overschrijding van een overeengekomen
leveringstermijn moet de wederpartij Masha International
schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen
geven om alsnog na te komen;
2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering
wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch
verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending
en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering
tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Masha
International kan worden toegerekend;
- wederpartij jegens Masha International tekortschiet of er
gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten,
ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Masha International niet in staat stelt de
overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder
meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats
van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde
gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;
3. Wanneer het transport door Masha International wordt
geregeld en de goederen door de wederpartij worden
geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de
goederen door Masha International opgeslagen, zulks voor
rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn
voor rekening van wederpartij;
4. De goederen worden geleverd tot de 1e drempel waarna
de wederpartij verantwoordelijk is voor verdere plaatsing;
5. Indien is overeengekomen dat een levering in fasen zal
worden uitgevoerd kan Masha International een levering
opschorten tot dat de wederpartij de eerste levering heeft
goedgekeurd en/of betaald. Bij het uitblijven van een
opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Masha
International ook gerechtigd de aanvang van de
vervolglevering op te schorten;
6. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende
opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk
overeengekomen levertijd te vervallen.

Artikel 5. TRANSPORT
1. Franco leveringen (bestellingen met gratis levering boven
een jaarlijks te bepalen minimaal bedrag) worden 1 keer per
maand bezorgd, mits anders overeengekomen en dan zulks
op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij;
2. Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik
bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d.
blijven eigendom van Masha International of de door haar
ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de
wederpartij statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen
dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze
hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt de
wederpartij de nieuwprijs met een opslag van 15%.

Artikel 6. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Masha International in
rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding
c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende
prijzen, en af magazijn/winkel, exclusief BTW. De btw, het
statiegeld met betrekking tot geleverde emballage en de
kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van
emballage worden apart in rekening gebracht;
2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij,
zijn meerkosten verbonden;
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van
belastingen, accijnzen en/of andere factoren die de prijs van
de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is
Masha International gerechtigd deze prijswijzigingen door te
voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij
het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit
schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de
desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als
voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van
enigerlei schade.

Artikel 7. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn
overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de
aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere
wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling
van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van
zijn betalingsverplichting, is Masha International met een
beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar
werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste
levertijd is overeengekomen;
5. Bij bestellingen via internet kan worden betaald met
behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.
Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven
elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden
van de desbetreffende bank van toepassing;
6. Masha International zal de geldende statiegeldvergoeding
voor de betreffende emballage aan de wederpartij alleen
uitbetalen, indien en voor zover de retouremballage
onbeschadigd en goed gesorteerd wordt aangeboden. Onder
retouremballage wordt verstaan: flessen, kratten, dolly’s,
pallets en alle overige primaire, secundaire en tertiaire
verpakkingen die met statiegeld of een retourpremie zijn
belast en die bedoeld zijn om te worden ingeleverd.

Artikel 8. ANNULERING
1. Annuleren is mogelijk onder de navolgende voorwaarden.
In geval van annulering is de wederpartij ter zake van de
order gemaakte kosten alsmede de gederfde winst aan
Masha International verschuldigd alles voor zoveel nodig te
vermeerderen met eventuele door Masha International ten
gevolge van de annulering geleden schade;
- 30% van de hoofdsom wanneer de order nog niet is
geleverd;
- 70% van de hoofdsom wanneer een order klaar staat voor
levering;
2. Annuleren van een speciale bestelling is nooit mogelijk.

Artikel 9. RECLAMEREN / KLACHT
1. Klachten over een geleverde dienst dient door de
wederpartij binnen 48 uur te worden gemeld aan Masha
International. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij op
Masha International betrekking hebbende op fouten in de
levering of gebreken aan de geleverde producten vervalt
onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijn is
verstreken alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij
Masha International onvoldoende medewerking verleent ter
zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
2. Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan
moet het product voor een eventuele bezichtiging
beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich
bevond op het tijdstip dat de gebreken werden
geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de
wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan
Algemene voorwaarden Masha International pag. 3 van 4
derden heeft geleverd, tenzij Masha International daartoe
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
3. Het melden van een reclame schort de
betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:
- de geleverde goederen één of meer onvolkomenheden c.q.
afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke
tolerantie;
- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan
waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van
Masha International op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt,
onjuist zijn behandeld of zijn blootgesteld aan een
buitengewone belasting of onjuist zijn opgeslagen of
vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of
doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies,
aanwijzingen en adviezen van Masha International;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Masha
International (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 10. EIGENDOMDS- VOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit
voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door
Masha International aan wederpartij krachtens enige
overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter
zake van vorderingen wegens het tekortschieten van
wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom
nog bij Masha International rust, duidelijk afgescheiden te
houden van andere zaken en naar behoren te bewaren;
3. Masha International is bevoegd de in artikel 11.1
genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar
eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke
terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij
gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Masha
International voor zoveel nodig onherroepelijk om de
betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich
bevinden;
4. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk
in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken.
Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij
verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de
eigendomsrechten van Masha International te leveren. Hij is
eveneens verplicht Masha International op eerste verzoek
een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op
deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij
zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke
volmacht aan Masha International om dit pandrecht tot stand
te brengen;
5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de
opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van
rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening of                                                                                                                                                                                      modelrechten, auteursrechten of portretrechten van
derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar
de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
wederpartij;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Masha International is bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten,
zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten
(op nakoming en/of schadevergoeding), indien de
wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de
overeenkomst tussen partijen;
2. Voorts is Masha International bevoegd de overeenkomst te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Masha International op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Masha International de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Masha International behoudt steeds het recht
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG
1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst
direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen.
Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk
vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij
de goederen van Masha International in goede staat heeft
ontvangen;
2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die
voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over
op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden
worden gebracht.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. Masha International is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming
van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de
verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in
artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele
schadevergoeding. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. Masha International aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van Masha International voor een
beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is
beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur
van Masha International in het voorkomende geval wordt
uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Masha International
om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de
schade niet door de verzekering gedekt is, is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag;
Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige
schadevergoeding;
4. Wederpartij dient Masha International altijd in de
Algemene voorwaarden Masha International pag. 4 van 4
gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders
vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de
schadeloosstelling;
5. Masha International is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is Masha International gerechtigd
om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering
van de overeenkomst op de schorten zolang de
omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van
betaalde declaraties gehouden te zijn.
2. Onder “overmacht” aan de zijde van Masha International
wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Masha
International tijdens het aangaan van de overeenkomst geen
rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de
wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch
niet uitsluitend: ziekte bij Masha International, het niet
beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken
van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het
ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede
brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in
het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet
leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en
alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de
opdracht vertragen of onmogelijk maken;
3. Masha International kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
Masha International.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de
werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen
deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen
om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of
enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij
rekening houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking;
3. Masha International verleent medewerking aan de
wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter
uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt
tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks
met uitzondering van de informatie die Masha International
wettelijk verplicht is te bewaren. Masha International is
bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van
facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
4. De verzameling van (persoons)gegevens van de
wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie,
die door Masha International wordt gebruikt, is een juridisch
beschermde databank. Masha International is de producent
van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om
toestemming te verlenen voor;
- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de
inhoud van de databank;
- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van
in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële
delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd
is met de normale exploitatie van de databank of
ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige
belangen van Masha International. Masha International mag
slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken
indien en voor zover toegestaan onder deze algemene
voorwaarden;
5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met
persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een
databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op
ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens
wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit
Persoonsgegevens.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met
wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de
overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de
ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de
bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde
economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Masha International is de plaats
waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Masha
International moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich
daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Masha
International is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
wederpartij en Masha International gesloten overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe
bevoegde rechter;
4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze
algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend;
5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in maart 2020 bij de
Kamer van Koophandel.